Strategia 2023-2027

Valmistelemme parhaillaan uutta strategiaa vuosille 2023-2027. Olemme perinteisesti valmistelleet uutta rahoituskautta aina yhdessä paikallistoimijoiden kanssa. Niin haluamme tehdä nytkin, sillä alueen toimijoilla on parhain tieto oman alueen kehittämistarpeista.

Strategiatyön ja Leader-haun eteneminen

1. vaiheen hakemus Leader-ryhmäksi lähetettiin MMM:lle 27.5.2021. Voit lukea sen sisällön seuraavista pdf-liitteistä: Hakemus Leader-ryhmäksi, liite verkostoanalyysiin, liite alueanalyysiin.

Osallistu strategiatyöhön:

Lopullinen strategia, joka on samalla Leader-ryhmien haun 2. vaiheen hakemuksemme, lähetetään ministeriölle arvion mukaan keväällä 2022.

Strategian valmistelun eteneminen

 • Kevät-kesä 2019 yritystuki-, hanketuki- ja sidosryhmäkyselyt – 101 vastaajaa
 • Marraskuu 2019-helmikuu 2020 kuntakohtaiset työpajat – 124 osallistujaa
 • 2020 nuorille suunnatut tilaisuudet ja kyselyt – 202 osallistujaa
 • Marras-joulukuu 2020 yritys-, yhdistys- ja matkailutyöpajat – 23 osallistujaa
 • Kevät 2021 hallituksen työpajat ja kuntapalaute, 1. vaiheen hakemus
 • Loppu vuonna 2021 strategian työstämistä jatketaan yritys-, yhdistys- ja matkailutyöryhmien avustuksella. Haluatko mukaan työryhmiin? Ilmoita itsesi Norsun toimistolle.

Nykyinen strategia 2014-2022

Tällä hetkellä toteutamme vielä vuosien 2014-2022 strategiaa Juureva Rannikko – Elinvoimaa paikallisuudesta. Strategiassa on kerrottu muun muassa, millaisia hankkeita Norsu rahoittaa. Voit lukea strategian kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Teemat

 1.  Hyvä elämä -teemasta rahoitettavien hankkeiden tulee aktivoida asukkaita osallistumaan alueen kehittämistyöhön sekä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on kehittää kylätoimintaa, lisätä maaseudun asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, parantaa lähipalveluita ja tukea ikäihmisten hyvinvointia.
 2. Elinvoima -teemasta rahoitettavien hankkeiden tulee lisätä maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistumista, parantaa yritysten kannattavuutta, tuottavuutta ja uusiutumista sekä vahvistaa kilpailukykyä. Rahoitusta myönnetään sekä alkavien yritysten että jo toimivien yritysten perustamis-, investointi-, kehittämis- ja innovaatiotoimiin sekä yhteistyötä lisääviin hankkeisiin. Yrityshankkeiden osalta Leader-ryhmä rahoittaa pääsääntöisesti 1-2 henkilötyövuotta työllistäviä aloittavia ja toimintaansa kehittäviä yrityksiä. Nouseva Rannikkoseutu ry ei aseta pienyrittäjyydelle tiukkoja toimialarajoituksia. Teeman kautta tuetaan myös rannikon brändin edistämistä ja kansainvälistymistä sekä kulttuurien kohtaamista. Teemasta rahoitusta saavat hankkeet voivat olla myös yleishyödyllisiä.
 3. Ympäristö -teemasta rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät ympäristön hyvinvointia, kestävää kehitystä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Ympäristö -teemassa parannetaan maiseman viihtyisyyttä ja tuetaan vihreää hyvinvointia, uusien ympäristöratkaisujen ja biotalouden kehittämistä sekä lähiruokaan liittyviä hankkeita.
 4. Nuoret -teeman toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa alle 25-vuotiaisiin. Teemasta rahoitetaan hankkeita, jotka vahvistavat nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukevat nuorten kasvua ja aktiivista toimintaa, lisäävät nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä kansainvälistymistä.

 

Läpäisyperiaatteet

 1. Luova ja kokeileva – Nouseva Rannikkoseutu ry painottaa hankevalinnoissa innovaatioiden syntymistä ja ennakkoluulottomia toiminnan avauksia. Innovaatiot voivat olla teknisiä tai sosiaalisia. Innovatiivisuutena nähdään myös paikallisista kehittämistarpeista lähtevät uudenlaiset tavat toimia.
 2. Verkostomainen toiminta – Hankevalinnassa painotetaan verkostomaista toimintaa. Erityisesti monialaisten verkostojen kautta saadaan esille erilaisten toimijoiden paras osaaminen ja pystytään paremmin vastaamaan yhteiskunnallisiin muutoksiin. Myös samaa toimialaa edustavien toimijoiden verkostoitumista tuetaan. Verkostojen tuottaman avoimen ideoinnin kautta voidaan luoda uutta paikallista ajattelua ja verkostomaisen toiminnan avulla pystytään lisäämään toimijoiden välistä luottamusta.
 3. Pohjoinen ulottuvuus – Kansainvälisessä toiminnassa Nouseva Rannikkoseutu ry painottaa erityisesti pohjoista ja arktista ulottuvuutta (Pohjoismaat ja Baltian maat). Myös Venäjä on tärkeä yhteistyökumppani alueen yrityksille ja matkailuelinkeinolle. Pohjoisen ulottuvuuden painottaminen ei sulje pois muiden maiden kanssa toteutettavia kv-hankkeita.