Strategia 2023-2027

Strategia vuosille 2023-2027 on toimitettu maa- ja metsätalousministeriölle 21.6.2022. Hyväksyntä ohjelmakauden 2023-2027 Leader-ryhmäksi ja rahoituksen määrä varmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä. Syksyllä taitamme strategiasta yleisöversion.

Vuoden 2022 loppuun saakka toteutamme strategiaamme vuosille 2014-2022.

Strategiatyön ja Leader-haun eteneminen

2. vaiheen hakemus eli strategia vuosille 2023-2027 lähetettiin MMM:lle 21.6.2022.

Strategia 2023-2027

Painopisteet

 1. Uudistuva kotiseutu  – ”Asumisviihtyvyyttämme luovat saavutettavat lähipalvelut, monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet ja toimivat yhteisöt.”
 2. Kehittyvä matkailu – ”Tarjoamme matkailijoille palveluita luonnon ja kulttuurin parissa pidempäänkin oleskeluun.”
 3. Palveleva yrittäjyys – ”Meillä on riittävästi työpaikkoja ja monipuoliset palvelut.”
 4. Osallistuvat nuoret – ”Osallistuminen on todellisuutta kaikille nuorille.”

Läpileikkaavat teemat

 1. Vihreä kehitys – ” Haluamme tukea alueen yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita rakentamaan ilmastokestävämpää tulevaisuutta.”
 2. Kumppanuus – ”Kumppanuuden avulla voidaan yhdistää taloudellisia resursseja, vapaaehtoistyötä, erilaista osaamista ja paikallistuntemusta.”
 3. Kansainvälisyys – ”Haluamme edistää alueen asukkaiden ja organisaatioiden kansainvälistymistä luomalla matalan kynnyksen mahdollisuuksia.”
 4. Kokeilut – ”Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi palveluiden järjestämiseen, uusien toimintatapojen testaamiseen tai yritysten tuote-/palvelukehitykseen.”

Nykyinen strategia 2014-2022

Tällä hetkellä toteutamme vielä vuosien 2014-2022 strategiaa Juureva Rannikko – Elinvoimaa paikallisuudesta. Strategiassa on kerrottu muun muassa, millaisia hankkeita Norsu rahoittaa. Voit lukea strategian kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Teemat

 1.  Hyvä elämä -teemasta rahoitettavien hankkeiden tulee aktivoida asukkaita osallistumaan alueen kehittämistyöhön sekä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on kehittää kylätoimintaa, lisätä maaseudun asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, parantaa lähipalveluita ja tukea ikäihmisten hyvinvointia.
 2. Elinvoima -teemasta rahoitettavien hankkeiden tulee lisätä maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistumista, parantaa yritysten kannattavuutta, tuottavuutta ja uusiutumista sekä vahvistaa kilpailukykyä. Rahoitusta myönnetään sekä alkavien yritysten että jo toimivien yritysten perustamis-, investointi-, kehittämis- ja innovaatiotoimiin sekä yhteistyötä lisääviin hankkeisiin. Yrityshankkeiden osalta Leader-ryhmä rahoittaa pääsääntöisesti 1-2 henkilötyövuotta työllistäviä aloittavia ja toimintaansa kehittäviä yrityksiä. Nouseva Rannikkoseutu ry ei aseta pienyrittäjyydelle tiukkoja toimialarajoituksia. Teeman kautta tuetaan myös rannikon brändin edistämistä ja kansainvälistymistä sekä kulttuurien kohtaamista. Teemasta rahoitusta saavat hankkeet voivat olla myös yleishyödyllisiä.
 3. Ympäristö -teemasta rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät ympäristön hyvinvointia, kestävää kehitystä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Ympäristö -teemassa parannetaan maiseman viihtyisyyttä ja tuetaan vihreää hyvinvointia, uusien ympäristöratkaisujen ja biotalouden kehittämistä sekä lähiruokaan liittyviä hankkeita.
 4. Nuoret -teeman toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa alle 25-vuotiaisiin. Teemasta rahoitetaan hankkeita, jotka vahvistavat nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukevat nuorten kasvua ja aktiivista toimintaa, lisäävät nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä kansainvälistymistä.

 

Läpäisyperiaatteet

 1. Luova ja kokeileva – Nouseva Rannikkoseutu ry painottaa hankevalinnoissa innovaatioiden syntymistä ja ennakkoluulottomia toiminnan avauksia. Innovaatiot voivat olla teknisiä tai sosiaalisia. Innovatiivisuutena nähdään myös paikallisista kehittämistarpeista lähtevät uudenlaiset tavat toimia.
 2. Verkostomainen toiminta – Hankevalinnassa painotetaan verkostomaista toimintaa. Erityisesti monialaisten verkostojen kautta saadaan esille erilaisten toimijoiden paras osaaminen ja pystytään paremmin vastaamaan yhteiskunnallisiin muutoksiin. Myös samaa toimialaa edustavien toimijoiden verkostoitumista tuetaan. Verkostojen tuottaman avoimen ideoinnin kautta voidaan luoda uutta paikallista ajattelua ja verkostomaisen toiminnan avulla pystytään lisäämään toimijoiden välistä luottamusta.
 3. Pohjoinen ulottuvuus – Kansainvälisessä toiminnassa Nouseva Rannikkoseutu ry painottaa erityisesti pohjoista ja arktista ulottuvuutta (Pohjoismaat ja Baltian maat). Myös Venäjä on tärkeä yhteistyökumppani alueen yrityksille ja matkailuelinkeinolle. Pohjoisen ulottuvuuden painottaminen ei sulje pois muiden maiden kanssa toteutettavia kv-hankkeita.