Norsun rahoituslinjaukset

Hallituksemme linjaa, millaisia hankkeita rahoitamme. Rajauksia on tehty sekä yritysten että yleishyödyllisten tukien puolelle. Ennen kuin haet tukea, lue rahoituslinjauksemme läpi ja ota yhteyttä Norsun toimistoon neuvonnan saamiseksi.

Yritystukien rahoituslinjaukset

Nouseva Rannikkoseutu ry tukee vain mikroyrityksiä (max. 10 htv työllistävät ja joko vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 2 Me) ja pääsääntöisesti max. 5 htv kokoluokan mikroyrityksiä.

Valtakunnallisten linjausten ja kilpailutilanteen vuoksi yritystukea ei myönnetä seuraaviin:

 • maa- ja metsätalouden alkutuotantoon (paitsi maatalouden kokeilutuki)
 • eläinten hankintaan
 • maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankintaan
 • liikennealalle
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan
 • energiankäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon
 • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan
 • kalan jatkojalostukseen (tätä rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta)
 • sote-alan yrityksille, jotka tuottavat kuntien tai valtion järjestämisvastuulla olevia palveluita (poikkeuksena uudet innovaatiot)
 • vähittäiskauppaan, poikkeuksena yksityisiä kyläkauppoja ja lähituotemyymälöitä voidaan tukea
 • rakennusalalle pois lukien perinnerakentaminen (sis. myös maanrakennuksen) eikä lvi-alalle
 • perinteisille autohuoltamoille, –korjaamoille ja -maalaamoille (myös autojen ohjelmointi luetaan tähän)
 • tilitoimistoille
 • sähköntuotantoon
 • perinteiseen painotoimintaan
 • rekrytointipalveluihin
 • Raahen keskusta-alueella ravitsemusalalle eikä kuntosaleille
 • teiden varsilla oleviin mainostauluihin

Muita rajoituksia:

 • Pääsääntöisesti yritysten osalta ei tueta varastohallien rakentamista.
 • Yritystukea ei myönnetä autojen eikä kaivinkoneiden hankintaan.
 • Yritysryhmähankkeissa pääpainon tulee olla yritysten yhteisissä kehittämistoimissa. Yrityskohtaista kehittämistä voi olla mukana vähäisessä määrin, mutta senkin on liityttävä olennaisesti yhteiseen kehittämiseen.
 • Yritystukea ei myönnetä yksittäisten mökkien tai itsepalveluhuoneistohotellien rakentamiseen/remontointiin. Majoitustiloja voidaan tukea silloin, kun kyse on esim. maaseutumatkailutilasta tai muusta yritystoiminnasta, jossa majoitukseen yhdistyvät ohjelmapalvelut.
 • Mikäli tuettavassa kohteessa on eläimiin liittyvää yritystoimintaa, tulee tieto, taito ja kokemus toimintaan osoittaa hakemusvaiheessa.

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoituslinjaukset

Maksimituen määrä yhdelle tukipäätökselle on 100.000 euroa, lukuun ottamatta laajemmalle alueelle suunnatut strategisesti merkittävät hankkeet.

Hallituksen linjaamat ei tuettavat toimenpiteet yleishyödyllisten hankkeiden osalta:

 • Viemäröintihankkeet
 • Kirjojen kustantaminen
 • Kunnan perustoiminnan vastuulle kuuluvat liikuntapaikat ja leikkivälineet koulujen ja muiden kunnan palvelukeskusten yhteyteen
 • Nylkyvajat

Muita rajoituksia:

 • Tapahtumia rahoitetaan silloin, kun tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa tai vuosittaista tapahtumaa aiotaan uudistaa merkittävästi ja tapahtumalla on laajempaa merkitystä alueelle. Rahoitettavien tapahtumien tulee kohdistua laajalle kohderyhmälle ja niiden tulee olla maksuttomia ja kaikille avoimia. Tapahtumien osalta tukea ei myönnetä julkiselle sektorille (mm. kunnat ja seurakunnat).
 •  Vesistöjen kunnostusta / ruoppausta, voidaan tukea vain silloin, jos ne liittyvät olennaisesti matkailuun, elinkeinotoiminnan kehittämiseen, asukkaiden viihtyvyyteen tai ympäristön hoitoon.
 • Infrahankkeita voidaan tukea vain silloin, jos ne liittyvät olennaisesti matkailuun, elinkeinotoiminnan kehittämiseen, asukkaiden viihtyvyyteen tai ympäristön hoitoon.
 • Kuntien hallinnoimissa hankkeissa hyväksyttäviä palkkakuluja ovat vain projektityöntekijöistä ja kirjanpidosta aiheutuvat kulut.
 • Pääsääntöisesti yleishyödyllisten hankkeiden rahoitukseen ei hyväksytä Nouseva Rannikkoseutu ry:n kautta tulevan osuuden ylittävää kuntarahoitusta ellei kyseessä ole kunnan tai kuntakonserniin kuuluvan organisaation hallinnoima hanke.
 • Kuntien tai kuntakonserniin kuuluvien organisaatioiden hallinnoimissa hankkeissa vähintään puolet Norsun ulkopuolisesta rahoituksesta on oltava yksityistä rahoitusta, yhteistyöhankkeissa koko omarahoitusosuuden on koostuttava yksityisestä rahoituksesta.
 • Yritysryhmähankkeiden valmistelurahaa ei myönnetä kuntien kehitysyhtiöille.

Tukiprosentit

Yritystuet

 • Investointituki 40 % (harvaan asuttu ja ydinmaaseutu), 30 % (muut alueet)
 • Tuki energiainvestointeihin 30 % (vain harvaan asuttu ja ydinmaaseutu)
 • Käynnistämistuet 2.500 – 7.500 euroa
 • Kehittämistuet 1.000 – 3.000 euroa
 • Yritysryhmähanke 75%

Yleishyödylliset hanketuet

 • Yhteistyöhankkeet 50 – 100 %
  • 80 % ns. normaali kehittämishanke, yksityisestä rahoituksesta max. puolet talkootyötä
  • 90 % lapsiin ja nuoriin tai ympäristö- ja ilmastotoimiin kohdistuvat kehittämishankkeet, yksityisestä rahoituksesta max. puolet talkootyötä
  • 80 – 100 % Norsun alueen laajuiset strategisesti merkittävät hankkeet tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti
 • Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet 90 %
  • 50 % koulutushanke, jonka tuloksena osallistujat saavat henk.koht. ajokortteja (esim. c-kortti), sama hakijataho ei saa tukea samoihin kortteihin seuraavan 5 vuoden aikana
 • Yleishyödylliset investoinnit 40 – 80 %
  • 60 % ns. normaalit investointihankkeet
  • 80 % nuoriin kohdistuvat investoinnit
  • 80 % ympäristö-/ilmastotoimiin kohdistuvat investoinnit
  • 75 % vähintään kolmen kylän yhteiset investointihankkeet (65 % silloin, kun hankeasetus ei mahdollista isompaa tukiprosenttia)
  • 40 % maastopyöriin, kanootteihin, kuvauskoptereihin, talvikunnossapito- ja maanrakennuslaitteistoon ja yksityisteiden hoitoon liittyvät yleishyödylliset investoinnit sekä taloudellista toimintaa kehittävään investointiin, jos markkinapuute on todettu
 • yksityisessä rahoituksessa huomioidaan realistisesti hankkeeseen tarvittava talkootyö