Norsun valintakriteerit

Maaseuturahaston hankkeet priorisoidaan arvioinnissa täyttyneiden kriteerien määrän mukaisessa järjestyksessä eli mitä enemmän hanke saa pisteitä sitä todennäköisemmin se saa myös rahoitusta. Priorisointi tehdään kokouskohtaisesti.

Jokaisesta tukihakemuksesta arvioidaan pakolliset ja yleiset valintakriteerit. Lisäksi arvioidaan hanketyypin mukaisesti joko yleishyödyllisen hankkeen tai yritystuen valintakriteerit. Rahoituksen saamiseksi kaikkien pakollisten valintakriteerien sekä vähintään yhden hanketyyppikohtaisista kriteereistä tulee täyttyä. Yleisten valintakriteereiden täyttämisestä saa lisäpisteitä. Rahoitusta saavan hankkeen minimipistemäärä on 7 ja maksimipistemäärä 25. Poikkeuksena ovat valmistelurahahakemukset, joista arvioidaan ainoastaan pakollisten valintakriteerien täyttyminen.

Pakolliset valintakriteerit

Pisteytys 0=ei, 1=kyllä

 1. Toteuttaa Leader-ryhmän strategiaa
 2. On Leader-ryhmän rahoituslinjausten mukainen
 3. Tavoitteet ovat realistisia
 4. Hanke on kustannustehokas
 5. Perustuu paikallisiin tarpeisiin
 6. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa hanke

 

Yleiset valintakriteerit

Pisteytys 0=ei, 1=kyllä

 1. Hyödyntää kestävästi paikallisia resursseja (mm. historia, luonnonvarat, kulttuuri)
 2. Sisältää alueelle uusia toimintatapoja, palveluja tai tuotteita
 3. Hakija hakee maaseuturahaston tukea ensimmäistä kertaa Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä

Pisteytys 0=ei, 1=jonkin verran, 2=paljon

 1. Lisää alueen vetovoimaisuutta (esim. tuo alueelle lisää matkailijoita tai uusia asukkaita)
 2. Lisää toimijoiden välistä yhteistyötä
 3. Edistää ekologista kestävää kehitystä

Yleishyödyllisten hankkeiden valintakriteerit

Pisteytys 0=ei, 1=kyllä

 1. Edistää kansainvälisyyttä tai älykkäät kylät teemaa
 2. Nuoret vahvasti mukana toteutuksessa

Pisteytys 0=ei, 1=jonkin verran, 2=paljon

 1. Vahvistaa yhteisöllisyyttä tai osallisuutta
 2. Lisää asukkaiden hyvinvointia (mm. viihtyisyys, osaaminen, lähipalvelut)
 3. Edistää ympäristötietoisuutta tai lisää kestävien ympäristöratkaisujen käyttöönottoa
 4. Vahvistaa nuorten hyvinvointia (mm. harrastus-, vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen, nuorten yrittäjyys/työllistäminen)

Yritystukien ja elinkeinoelämää tukevien yhteistyöhankkeiden valintakriteerit

Pisteytys 0=ei, 1=kyllä

 1. Yrittäjä on alle 35 v tai yritys työllistää alle 29 v työntekijöitä hakuhetkellä
 2. Kyseessä on yritystoiminnan kokeilu (ilman y-tunnusta), jossa nähdään kasvupotentiaalia

Pisteytys 0=ei, 1=jonkin verran, 2=paljon

 1. Hakijana alle vuoden ikäinen yritys, pisteytys 1=osa-aikainen, 2=kokoaikainen
 2. Luo uusia työpaikkoja, pisteytys 1=osa-aikaisena, 2=väh. yhden kokoaikaisen työpaikan
 3. Parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä (mm. uudet investoinnit, tuotekehitys)
 4. Toimenpiteellä on positiivisia kerrannaisvaikutuksia alueen elinkeinoelämään

Pisteytysohjeet

Pakolliset valintakriteerit

 • Toteuttaa Leader-ryhmän strategiaa: Hankkeen hyöty kohdistuu Norsun toiminta-alueelle ja hanke toteuttaa vähintään yhtä strategian painopisteistä (Uudistuva kotiseutu, Kehittyvä matkailu, Palveleva yrittäjyys, Osallistuvat nuoret).
 • On Leader-ryhmän rahoituslinjausten mukainen: Esim. yritystuki ei kohdistu ei-tuettaviin toimialoihin tai hankkeessa ei ole ei-tuettavia toimenpiteitä. Katso ajantasaiset rahoituslinjaukset Norsun nettisivuilta.
 • Tavoitteet ovat realistisia: Arvioidaan, ovatko hankkeen tavoitteet saavutettavissa ko. toimenpiteillä, kustannusarviolla ja suunnitellussa aikataulussa.
 • Hanke on kustannustehokas: Arvioidaan, onko tuen määrä tarkoituksenmukainen suhteessa hankkeella saataviin tuloksiin ja vaikutuksiin.
 • Perustuu paikallisiin tarpeisiin: Arvioidaan, ovatko hankkeen tarpeet nousseet aidosti alueen asukkailta, yhteisöiltä tai mikroyrityksiltä.
 • Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa hanke: Arvioidaan, pystyykö hakija toteuttamaan hankkeen ja onko hakijalla mm. väliaikaisrahoitus kunnossa.

 

Yleiset valintakriteerit

 • Hyödyntää kestävästi paikallisia resursseja (mm. historia, luonnonvarat, kulttuuri): Hankkeessa esim. tuotteistetaan tai tuodaan esille paikallista historiaa ja kulttuuriperintöä, vahvistetaan kotiseutuidentiteettiä tai jatkojalostetaan paikallisia raaka-aineita kestävällä tavalla.
 • Sisältää alueelle uusia toimintatapoja, palveluja tai tuotteita: Alueellista uutuutta tarkastellaan suhteessa hankkeen toteutusalueeseen. Esim. kyläkohtaisessa yleishyödyllisessä hankkeessa tarkastellaan ko. kylän palveluja ja laajemmassa useamman kunnan kehittämishankkeessa ko. kuntien palveluja. Yritystukien osalta tarkastellaan pääasiassa sijaintikunnan palveluja.
 • Hakija hakee maaseuturahaston tukea ensimmäistä kertaa Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä: Tarkastelujakso on käynnissä oleva ja edellinen ohjelmakausi. Aikaisemmaksi maaseuturahaston tueksi ei katsota 2014-2022 kauden teemahankkeisiin osallistumista.
 • Lisää alueen vetovoimaisuutta: Hankkeessa syntyy matkailijoita tai uusia asukkaita houkuttelevia palveluja tai siinä edistetään alueen tunnettuutta ja näkyvyyttä.
 • Lisää toimijoiden välistä yhteistyötä: Hankkeen toteutukseen osallistuu enemmän kuin yksi organisaatio tai hankkeessa tehdään tavoitteellista yhteistyötä useiden tahojen kanssa.
 • Edistää ekologista kestävää kehitystä: Esim. kiertotalous, luonnon monimuotoisuus, uusiutuva energia, energian säästö.

 

Yleishyödyllisten hankkeiden valintakriteerit

 • Edistää kansainvälisyyttä tai älykkäät kylät teemaa: Hankkeessa edistetään kansainvälisyyttä kotikansainvälistymisen tai kotouttamisen avulla tai käydään ulkomailla opintomatkoilla. Älykkäät kylät teeman osalta edistetään merkittävästi kylien uudistumista esim. digitalisaation tai tutkimusyhteistyön avulla.
 • Nuoret vahvasti mukana toteutuksessa: Nuoret (13-25 v) eivät ole vain kohderyhmä vaan he osallistuvat aktiivisesti hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Vahvistaa yhteisöllisyyttä tai osallisuutta: Hankkeessa esim. edistetään ihmisten yhteisöön kuulumisen tunnetta tai lisätään vaikuttamismahdollisuuksia.
 • Lisää asukkaiden hyvinvointia (mm. viihtyisyys, osaaminen, lähipalvelut): Kyseessä voi olla esim. nykyisten palvelujen ja liikunta-/virkistysalueiden parantaminen tai uusien luominen, osaamisen lisääminen, harrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen tai ympäristön viihtyisyyden lisääminen.
 • Edistää ympäristötietoisuutta tai lisää kestävien ympäristöratkaisujen käyttöönottoa: Kyseessä voi olla esim. koulutus-/tiedotushanke, ilmasto-/ympäristötekojen toteuttaminen tai uusiutuvan energian käyttöön siirtyminen.
 • Vahvistaa nuorten hyvinvointia (mm. harrastus-, vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen, nuorten yrittäjyys/työllistäminen): Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 13-25 vuotiaat nuoret.

 

Yritystukien ja elinkeinoelämää tukevien yhteistyöhankkeiden valintakriteerit

 • Yrittäjä on alle 35 v tai yritys työllistää alle 29 v työntekijöitä hakuhetkellä: Tätä arvioidaan hakemuksesta löytyvin tiedoin.
 • Kyseessä on yritystoiminnan kokeilu (ilman y-tunnusta), jossa nähdään kasvupotentiaalia: Arvioidaan, onko yritystoiminnan kokeilussa mahdollisuuksia ja hakijan motivaatiota edetä harrastelusta yrittäjyyteen.
 • Hakijana alle vuoden ikäinen yritys: Yritys on ollut hakemuksen jättöhetkellä alle vuoden kaupparekisterissä.
 • Luo uusia työpaikkoja: Arviointi tehdään sekä hakijan oman arvion että hallituksen näkemyksen perusteella.
 • Parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä (mm. uudet investoinnit, tuotekehitys): Hankkeen toimenpiteiden arvioidaan parantavan yrityksen toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä.
 • Toimenpiteellä on positiivisia kerrannaisvaikutuksia alueen elinkeinoelämään: Kerrannaisvaikutuksilla tarkoitetaan mm. alihankintaketjuja, ns. veturiyrityksiä ja koko toimialan kasvua.