Maksun hakeminen

Tuen maksua haetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten tai tuotosten perusteella, riippuen tukityypistäsi. Maksuhakemus tehdään maaseuturahaston osalta Hyrrä-järjestelmässä. Yhteisö, Yritys ja Nuoriso Leader tukien maksuhakemukset tehdään nettisivuiltamme löytyvillä lomakkeilla. Tämän sivun ohjeet koskevat maaseuturahaston hankkeita. Sivun lopusta löydät linkit Yhteisö, Yritys ja Nuoriso Leader tukien maksuhakemuksiin.

Maksuhakemuksen tekeminen

Voit hakea ensimmäistä maksatusta, kun olet saanut hankkeeseesi rahoituspäätöksen ja aloittanut hankkeen toteuttamisen. Osassa tukityypeistä voit hakea maksatusta vasta, kun olet toteuttanut kaikki toimenpiteet. Tuen maksaminen vie aikaa käsittelytilanteesta riippuen noin 1-3 kuukautta. Käsittelyaikaa nopeuttaaksesi huolehdithan, että maksuhakemuksellasi on mukana kaikki tarvittavat liitteet.

Maksuhakemuksen käsittelee ELY-keskus, mutta sen tekemiseen voit kysyä neuvoja Norsun toimistolta.

Muistathan nämä asiat

 • Tuen maksun edellytyksenä on ajan tasalla oleva kirjanpito, joten toimita hankepäätös ja ohjeet myös kirjanpitäjälle tiedoksi!
 • Hanke tulee erottaa muusta toiminnasta kirjanpidossa joko omalle kustannuspaikalle, projektille tai omille kirjanpitotileille.
 • Huolehdi määräajoista, niistä pidetään AINA kiinni!
 • Norsusta saat neuvoja hankkeen kaikissa vaiheissa. Meihin saa aina ottaa yhteyttä, jos hankeasiat askarruttavat!

Maaseuturahaston hankkeen maksun hakeminen

     Maaseuturahaston tukien maksatukset haetaan Hyrrästä.     Siirry Hyrrään

Yleisiä ohjeita

 1. Kaikki kustannukset, joihin haetaan tukea, tulee olla tuensaajan maksamia.
 2. Maksua voi hakea yhdessä tai useammassa erässä riippuen tukityypistäsi.
 3. Loppumaksu on haettava neljän kuukauden kuluessa ELYn päätökseen merkityn toteutusajan päättymisestä. Huomioithan, että päivämäärä voi poiketa haetusta!
 4. Kaikki hankinnat tulee tulee tehdä kokonaisuudessaan ennen toteutusajan päättymistä ja laskut tulee maksaa ennen viimeisen maksuhakemuksen tekemistä.
 5. Jos suunnitelmiin tulee muutoksia, ota heti yhteyttä Norsuun. Mahdollinen muutoshakemus täytyy toimittaa meille ennen muutosten toteutumista.

Maksuhakemuksen täyttäminen ja liitteet (2014-2022 rahoitetut hankkeet)

 1. Pääset aloittamaan maksuhakemuksen teon Hyrrässä avaamalla tukihakemuksen ja siellä päätös-välilehden.
 2. Valikosta valitaan maksuerä tai loppumaksu, jonka jälkeen Tee maksuhakemus -painike aktivoituu.
 3. Maksuhakemuksen voi tallentaa ja jatkaa myöhemmin.
 4. Täytä maksuhakemuksen kaikki kohdat ja lisää tarvittavat liitteet.
 5. Maksuhakemus allekirjoitetaan hakijan sääntöjen / yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Muistilista maksuhakemuksen liitteistä 2023-2027 rahoitetuille hankkeille

Kaikille pakolliset tiedot

 • Riittävät selitteet sisältävä pääkirjan ote välittömistä kustannuksista
 • Loppumaksun yhteydessä ilmoitetaan hankkeen toteumatiedot
 • Yleishyödyllisen hankkeen loppumaksuun loppuraportti
 • Mikäli olet valinnut hankkeesi kustannusmalliksi tuotosperusteisuuden tai kyseessä on pienhanke tai muu yritystuki kuin investointituki, vaadittavat liitteet ovat pääkirjanotteen sijaan rahoituspäätöksellä mainitut todentamisdokumentit

Lisäksi tarvitaan nämä liitteet, jos kyseisiä kustannuksia on hyväksytty kustannusperusteiselle hankkeelle

 • Palkkakulut: työajanseurannat sekä työsopimus 1. maksuhakemukseen ja aina jos sopimukseen tulee muutoksia
 • Matkakulut: matkalasku, mikäli hankkeessa ei käytetä laskennallisia kustannusmalleja
 • Viestintäkulut: vedos painotuotteista (esim. lehti-ilmoitus, esite, mainostuote) ellei käytössä ole 40 %:n flat rate
 • Talkootyö: talkootyön tuntikirjanpito
 • Rakentaminen (riippumatta siitä onko kyseessä kustannus- vai tuotosperusteinen tuki): mahdollinen tarkastajan tekemä loppukatselmus pöytäkirja sekä pääkirjan ote tasetililtä, tase erittely tai muu luotettava asiakirja, joka osoittaa, että tuettu omaisuus sisältyy tuensaajan varoihin
 • Ohjausryhmä: muistiot 

Muistilista maksuhakemuksen liitteistä 2014-2022 rahoitetuille hankkeille

Kaikille pakolliset liitteet

 • Pääkirjan ote kaikista haettavista kustannuksista
 • Laskukopiot
 • Maksutositteet (=tiliote / maksukuitti)
 • Loppumaksun yhteydessä seurantatiedot ilmoitetaan Hyrrässä Seurantatiedot -painikkeen kautta
 • Yleishyödyllisen hankkeen loppumaksuun loppuraportti
 • Mikäli olet valinnut hankkeesi kustannusmalliksi kertakorvauksen tai kyseessä on perustamis-/kokeilutuki, vaadittavat liitteet ovat erilaiset ja löydät ne rahoituspäätöksestä tai kysymällä Norsun toimistolta.

Lisäksi tarvitaan nämä liitteet, jos kyseisiä kustannuksia on hyväksytty hankkeelle

 • Palkkakulut: työajanseurannatpalkka- ja sivukulutositteet sekä työsopimus 1. maksuerään ja aina jos sopimukseen tulee muutoksia
 • Matkakulut: matkalasku, josta selviää matka-aika, -kohde ja -tarkoitus sekä ohjelma tai muu dokumentti matkan sisällöstä
 • Viestintäkulut: vedos painotuotteista (esim. lehti-ilmoitus, esite, mainostuote)
 • Talkootyö: talkootyön tuntikirjanpito tekijän ja hyväksyjän allekirjoituksilla
 • Rakentaminen: dokumentti kohteen palovakuutuksesta ja mahdollinen tarkastajan tekemä loppukatselmuspöytäkirja
 • Ohjausryhmä: muistiot 
 • Mikäli olet valinnut hankkeesi kustannusmalliksi kertakorvauksen tai kyseessä on perustamis-/kokeilutuki, vaadittavat liitteet ovat erilaiset ja löydät ne rahoituspäätöksestä tai kysymällä Norsun toimistolta.

Lomakkeet

Tarvittavia lomakkeita löydät sekä ELY-keskuksen että Ruokaviraston sivuilta. Mikäli et tiedä, mitä lomakkeita tarvitset maksuhakemuksen liitteeksi, ole yhteydessä Norsun toimiston väkeen.


Pienten Yhteisö, Yritys ja Nuoriso Leader hankkeiden maksun hakeminen

Huomioithan, että Hyrrää käytetään vain maaseuturahaston hankkeissa. Pienten Yhteisö, Yritys ja Nuoriso Leader hankkeiden maksua haet nettisivuilta löytyvien lomakkeiden kautta.