Hankkeen toteuttaminen

Vastuu hankkeen toteuttamisesta on hankkeen hakijalla. Tältä sivulta löydät ohjeita, jotka tulee ottaa huomioon rahoitusta saatuaan.

Hankkeen toteuttaminen

Tuettavien hankkeiden ja toimenpiteiden toteuttamista ohjaa ennen kaikkea niiden hyväksytty hankesuunnitelma. Tukipäätöksestä löydätte myönnetyn tuen ja muun rahoituksen määrät sekä hyväksyttävien kulujen enimmäismäärät.

Tukea maksetaan syntyneiden kustannuksien perusteella, hankkeelle myönnetyn tukiprosentin mukaisesti, tai todennettujen tuotosten perusteella tukipäätöksellä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutumista vastaavina erinä. Kustannukset voivat syntyä haettuna hankeaikana, ei ennemmin eikä myöhemmin.

Neuvoja ja ohjeita saa ja kannattaa kysyä myös Leader-toimistolta!

Hyvä muistaa

 • Toteuta hanke suunnitelman mukaisesti
 • Hankesuunnitelman muutosten osalta varmista muutoshakemuksen tarve ja muutosten mahdollisuus
 • Seuraa hankkeen kustannuksia ja budjetin riittävyyttä
 • Tee maksuhakemuksia riittävän usein, mikäli useampi kuin yksi maksuhakemus on mahdollinen
 • Raportoi hankkeen tulokset

Hankkeen eteneminen

Tutustu viranomaispäätökseen

Lue tukipäätös huolellisesti läpi. Kiinnitä huomiota päätöksen erityisehtoihin ja tarkasta hankkeen hyväksytyt kustannukset. Huolehdi, että muut hankkeen vastuuhenkilöt tutustuvat päätöksen ehtoihin. Toimita päätöksestä kopio kirjanpitäjälle.

Huolehdi hankkeen määräajoista

Tukipäätöksestä käy ilmi hankkeen tarkemmat määräajat. Tarkasta päätöksestä hankkeen toteutusaika ja maksun hakemiseen liittyvät määräajat.  Hankkeen toteutusaikaan voi hakea jatkoa, mikäli hanketta ei yllättävien tekijöiden vuoksi ehdi toteuttaa toteutusajan puitteissa.

Kysy neuvoa, me autamme!

Ole yhteydessä toimistoomme, mikäli sinulla herää kysyttävää hankkeen toteuttamisesta.  Neuvomme koko hankeprosessin ajan.

    Lue lisää hankkeen toteuttamisesta    Hanketoimijan käsikirja

 • Muutokset hankkeessa

  Hankkeelle on myönnetty rahoitusta tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamista varten.  Toisinaan hanke ei etene niin kuin on alun perin suunniteltu ja hankkeen toimenpiteitä joudutaan muuttamaan. Hankesuunnitelman muutoksista täytyy tehdä muutoshakemus. Kaikissa tukityypeissä sisällöllisten muutosten tekeminen ei ole mahdollista.

  Toimi näin

  1. Ota yhteys toimistoomme ja kerro suunnitteilla olevista muutoksista. Huomioithan, että muutoksista tulee keskustella aina etukäteen ennen muutoksen toteuttamista ja varmistaa muutosten hyväksyttävyys.
  2. Tee tarvittava muutoshakemus Hyrrässä.
  3. Odota, että Norsu ja ELY-keskus hyväksyvät muutoksen ja tekevät muutospäätöksen.
  4. Toteuta muutos.

  Muutoshakemus tarvitaan

  • Hankkeen toteutusajan muutoksissa
  • Hankkeen toimenpiteiden ja kustannusten muutoksissa
 • Hankkeen viestintä ja tiedotusjuliste

  Kai­kis­sa Le­a­der-ryh­män kautta 2023-2027 ra­hoi­tuk­sen saa­neis­sa hank­keis­sa käy­te­tään vies­tin­nän yh­tey­des­sä kahta logoa:

  • EU-lip­pu logo (Li­pun yh­tey­des­sä tun­nus­lau­se ”Eu­roo­pan unionin osarahoittama)
  • Leader –ryhmän eli Norsun oma logo

  2014-2022 rahoituksen saaneissa hankkeissa käytetään viestinnän yhteydessä kolmea logoa:

  • EU-lip­pu logo (Li­pun yh­tey­des­sä joko tun­nus­lau­set­ta ”Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­to: Eu­roop­pa in­ves­toi maa­seu­tu­a­lu­ei­siin” tai pelk­kää teks­tiä ”maa­seu­tu­ra­has­to”, mi­kä­li ti­laa on vä­hän.)
  • EU:n Le­a­der-lo­go
  • Leader –ryhmän eli Norsun oma logo

  Maaseutu.fi kuvapankki

  Julisteet ja kyltit

  • Jos julkisen tuen kokonaismäärä on 10 000 – 50 000euroa, tulee hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste sijoittaa näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.
  • Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Kuvauksessa voit kertoa esimerkiksi hankkeen nimen, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä sen, että hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella. Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta. Tulosta juliste A3-koossa.
  • Jos julkisen tuen määrä on yli 50 000 euroa ja kyseessä on aineellinen investointi (esimerkiksi kone, laite, linjasto) tai rakennushanke, tulee hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A4-kokoinen tiedotuskyltti sijoittaa näkyvälle paikalle investoinnin yhteyteen. Riittää, että kyltti on paikallaan toimen toteuttamisen ajan eli vähintään siihen saakka, kunnes olet saanut loppumaksun. Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä. Leader – ryhmä toimittaa tiedotuskyltit investointihankkeille.

  Maaseutu.fi viestintäohjeet

 • Talkootyö

  Yleishyödyllisissä investointi- ja kehittämishankkeissa talkootyö voi olla tukikelpoinen kustannus. Tukipäätöksellä hyväksytystä talkootyöstä pidetään kirjaa talkootyön seurantalomakkeella.

  Talkootyön seurantalomake 3322L

 • Hankehenkilöstön työajanseuranta

  Yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen tai rakentamishankkeeseen voidaan hyväksyä kustannuksiksi palkkakuluja. Hank­keen työn­te­ki­jöi­den on pi­det­tä­vä tun­ti­päi­vä­kir­jaa tekemästään työstä ja tuntipäiväkirja tulee esittää mak­su­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä. Työajanseurannasta tulee selvitä työn ajankohta, määrä ja sisältö. Jos työn­te­ki­jän työ­a­jas­ta vain osa käy­te­tään hank­kee­seen, tu­lee työ­päi­vä­kir­jaa täyt­tää koko­nais­työ­a­jas­ta, ei pel­käs­tään hank­keel­le teh­tä­väs­tä työs­tä.

  Tuntikirjanpito

 • Seurantatiedot

  Hankkeiden edistymistä seurataan seu­ran­ta­tie­to­jen avulla. Tukihakemuksella täy­te­tään seurantatietojen tavoitteet ja hank­keen päätyttyä ilmoitetaan to­teu­ma­tie­dot.

  Hankkeen seurantatiedot

  • Seurantatiedot ilmoitetaan hank­keen pää­tyt­tyä viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä.
  • 2014-2022 rahoitetuissa hankkeissa seurantatiedot löytyvät Hyrrässä hankkeen tiedoista vasemmasta laidasta ”Seurantatiedot” -painikkeen takaa. 2023-2027 rahoitetuissa hankkeissa seurantatiedot löytyvät suoraan hakemuksista.
 • Kilpailutukset

  Hintatason selvitykset ja mahdollinen kilpailutus tehdään yleensä jo rahoituksen hakuvaiheessa. Mikäli sitä ei ole siinä vaiheessa vielä pystytty tekemään, kilpailutusdokumentit on toimitettava maksuhakemuksen liitteenä.

  Hankintahinta 3.000 – 59.999 € (alv 0%)

  • Selvitetään paikkakunnan tavanomainen hintataso tai hankitaan riittävä määrä tarjouksia (vähintään kolme)
  • Vaihtoehdot ja valinta dokumentoidaan

  Hankintahinta 60.000 € (alv 0%) tavarat ja palvelut + julkinen tuki yli 50% -> kilpailutettava Hilmassa.
  Hankintailmoitukset www.hankintailmoitukset.fi

  Rakentaminen

  • Hintatason selvitys hakemusvaiheessa perustuu suunnittelijan laatimaan kustannusarvioon, josta ELY-keskus laskee viitekustannukset
  • yli 3.000 e (alv 0%) irtaimistohankinnoista ja sähkö-/lvi-töistä selvitetään paikkakunnan tavanomainen hintataso tai pyydetään riittävä määrä tarjouksia, vaihtoehdot ja valinta dokumentoidaan

  Hankintahinta tavarat ja palvelut 60 000€  (alv 0%) tai rakennusurakka 150 000€ (alv 0%) + julkinen tuki yli 50% -> kilpailutettava Hilmassa. Huom! Vaikka ei osteta rakennusurakkaa kokonaisuudessaan, on kukin osio kilpailutettava Hilmassa, jos rakentamisen kustannukset ilman talkootyötä ovat vähintään 150.000 €!

  Hankintailmoitukset www.hankintailmoitukset.fi

  Muistilista julkisen hankinnan tekemiseen

 • Yleishyödyllisen hankkeen ohjausryhmä

  Ohjausryhmän kokoonpano

  Oh­jaus­ryh­män jä­se­nik­si va­li­taan ha­ki­jan, ra­hoit­ta­jan ja si­dos­ryh­mien edus­ta­jia. Jä­se­nil­tä tar­vi­taan kir­jal­li­nen suos­tu­mus han­ke­ha­ke­muk­sen liit­teek­si. Oh­jaus­ryh­mä huo­leh­tii sii­tä, että han­ke to­teu­tuu so­vi­tun han­ke­suun­ni­tel­man ja tuki­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti.

  Ohjausryhmä vaaditaan

  • Alu­ei­den vä­li­sis­sä ja kan­sain­vä­li­sis­sä hank­keis­sa
  •  Suu­ris­sa hank­keis­sa, joi­den kus­tan­nuk­set ovat vä­hin­tään 300 000 eu­roa ja joil­le myön­ne­tään tu­kea 100 pro­sent­tia.
  • Li­säk­si oh­jaus­ryh­mä voi olla hank­keis­sa, jois­sa hank­keen kus­tan­nus­ar­vio on vä­hin­tään 50 000 eu­roa ja hank­keil­la on laa­jo­ja vai­ku­tuk­sia yri­tys­toi­min­taan, alu­een elin­kei­non­har­joit­ta­jien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siin tai alu­eel­li­seen hy­vin­voin­tiin.
  • Jos hank­keen kus­tan­nuk­set ovat vä­hem­män kuin 50 000 eu­roa, sil­le ase­te­taan oh­jaus­ryh­mä vain pai­na­vien syi­den pe­rus­teel­la.

  Ohjausryhmän tehtävät

  • Pi­det­tä­vä pöy­tä­kir­jaa
  • Ko­koon­nut­ta­va vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa seu­raa­maan hank­keen to­teu­tu­mis­ta
  • Kä­si­tel­tä­vä asi­at, jot­ka kos­ke­vat hank­keen to­teu­tu­mis­ta hy­väk­sy­tyn han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti
  • Toi­mi­tet­ta­va oh­jaus­ryh­män ko­kouk­sen pöy­tä­kir­jat maksuhakemusten liitteenä
  • An­net­ta­va lau­sun­to hank­keen lop­pu­ra­por­tis­ta loppumaksatuksen yhteydessä
  • Ko­kous­kut­su ja ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tä­vä ma­te­ri­aa­li on hyvä lä­het­tää oh­jaus­ryh­män jä­se­nil­le hy­vis­sä ajoin

  Lue lisää ohjausryhmästä

Muuta kiinnostavaa